به کارگیری فرد مناسب در سمت مناسب در زمان مناسب، تصادفی نیست.

اگر فرآیند جذب یا استخدام را به صورت ساده نگاه کنیم، سازمانها در این فرایند در پی دو هدف و پاسخگوئی به ۲ پرسش در مورد یکی از عملکردهای مورد نیاز سازمان هستند:

  1. ابتدا باید بدانیم که چه کارها (و وظایف) ی میخواهیم که انجام شوند، (What)
  2. سپس باید بدانیم که این کارها (و وظایف)، چطور باید انجام شوند.(How)

بخش اول معمولاً در آنچه که شرح شغل یا شرح وظایف نامیده میشود، بازتاب دارد، اما ممکن است به تبیین بخش دوم، به اندازه بخش اول، پرداخته نشود. و این در حالیست که عمده عدم توفیقها در همکاری فرد با سازمان، در عدم شفافیت در همین بخش نهفته است.

در این حوزه، بسته به نیاز و صلاحدید سازمان، خدمات زیر قابل ارائه است:

  • دریافت انتظارات سازمان از متصدی شغل و تبدیل آن به یک سند مدون تحت عنوان  الگوی شایستگی رفتاری شغل،
  • شناسائی شاخصه های رفتاری داوطلبانی که از غربالهای اولیه عبور کرده اند، با استفاده از آزمون رفتاری در قالب مدل DISC و سنجش شاخصه های رفتاری آنها،
  • تطابق شاخصه های رفتاری داوطلبان استخدام، با شاخصه هایی که در الگوی شایستگی رفتاری شغل مورد نظر شناسائی و تعیین شده اند، و ارائه فهرستی از داوطلبان که بر اساس  میزان انطباق شاخصه های رفتاری آنها با الگو، اولویت بندی شده است،
  • سنجش تناسب هر فرد، با نقشی که در تیم برای او در نظر گرفته شده است.
  • انجام مصاحبه رفتاری با داوطلبانی که تطابق مناسبی داشته اند به منظور تدقیق یافته های سنجش اولیه،
  • ارائه گزارشهایی از شیوه های رفتاری افراد منتخب به منظور همکاری پایدارتر و اثربخش تر.

استخدام بخش قابل ملاحظه ای از هزینه های سربار سازمان را به خود اختصاص میدهد. با استفاده از روشها و سیستمهای مناسب میتوان این هزینه ها را مدیریت نمود.

برای اطلاع از خدمات قابل ارائه در حوزه استخدام ، با ما تماس بگیرید.

استخدام

یافتن فرد مناسب برای سمت مناسب و در زمان مناسب، دغدغه اصلی در مرحله جذب و استخدام است. ما در این مرحله همراه شما هستیم و به کمک ابزارهای کارآمد یک سیستم پشتیبان تصمیم گیری برای شما ایجاد میکنیم.

نگهداشت

وقتی افراد مناسب را انتخاب کردید، بر سر حق الزحمه هم به توافق رسیدید، نگهداشت این کارکنان چندان ساده نخواهد بود. ما ابزارهایی داریم که به شما کمک میکنند تا به دور از سعی و خطا، ریزش نیروهای خود را به حداق ممکن تقلیل دهید.

ارتقا و توسعه

جنبه های مالی، تنها جاذبه های شغلهای سازمانی نیستند. مسیر پیش رو و شایسته سالاری برای کارکنان سازمانها مهم است و به آنها انگیزه میدهد که با جان و دل در سازمان بمانند و نقشی در آینده خود ایفا کنند.

مدیریت

وقتی افراد وارد سازمان میشود و به اصطلاح در پست خود مستقر میشوند، با به کارگیری روشهای ساده و توجه به نیازهای کارکنان، میتوانید آنها را چنان مدیریت کنید که روابطی برنده -برنده برای دراز مدت میان شما برقرار باشد.