زمانى که سازمان انتظارات خود از متصدى یک سمت را تعریف نمود، و رفتار سازمانى کارکنان خود را نیز تجزیه و تحلیل کرد، آنگاه میتواند به بررسى تناسب شغلى هر فرد بپردازد.

لازم به نوجه است که این گزارش لزوماً براى جابجا کردن افراد در سطح سازمان نیست، بلکه مهمترین کاربرد این گزارش براى متوجه نمودن سازمان نسبت به انتظارات خود از متصدى شغل و نیز بهبود شیوه هاى رفتارى در سطح سازمان است.

البته در زمان استخدامها، با استفاده از این گزارش، سازمان میتواند از میان انبوه متقاضیانى که یک درجه مهارتى و یک سطح تحصیلات دارند، کس یا کسانى را انتخاب کند که تناسب بیشترى با انتظارات سازمان دارند.

افرادى که با سمت خود تناسب رفتارى نداشته باشند، هم خودشان دائما تحت فشار هستند (تا روزى که سازمان را ترک کنند) و هم براى سازمان بازدهى نخواهند داشت.

این گزارش به شما کمک میکند که فرد مناسب را در سمت مناسب به کار گیرید. کارى که هم به سود شما و سازمان است و هم رضایت شغلى کارکنان را ارتقا میدهد.

یکى دیگر از مزایاى این گزارش، راهنماى مصاحبه اى است که ضمن در نظر داشتن شیوه هاى رفتارى فرد مورد بررسی، تعاریف انتظارات شغلى را هم در بر دارد. شما با استفاده از این راهنما میتوانید مصاحبه هاى هدفمند تر و موثرترى را انجام دهید.