تیمهای کاری

انسان موجود پیچیده ای است. همین موجود پیچیده، در هر نقشی و موقعیتی که در سازمان قرار داشته باشد، نقشی مهم در تحقق اهداف سازمان دارد. وقتی گروهی از کارکنان با مهارتها، نیازهای رفتاری و مشخصات متفاوت در کنار هم قرار میگیرند، تا بخشی از اهداف سازمان را با هم تامین کنند، مدیریت آنها باز هم دشوار تر میشود.

همانطور که شناخت شاخصه های رفتاری افراد، به صورت تک تک انجام میشود و از نتایج آن در قالب گزارشهای متنوع رفتاری استفاده میشود، بررسی شیوه های رفتاری افراد، در قالب یک تیم هم میسر است و از این طریق اطلاعاتی بدست می آید که تیم را اثربخش تر میکند.

نقش و اهمیت بررسی شیوه های رفتاری تیمها، در بررسی مراحل و چرخه عمر تیمها، روشن تر میشود.

در مرحله طوفان زائی (Storming)، افراد به تبیین نیازهای خود میپردازند، و به اعضا و رهبر تیم اعلام میکنند که شیوه کاری آنان چگونه است و از همکاران و رهبر تیم چه انتظاراتی دارند. در این مرحله، اگر رهبر تیم ابزاری داشته باشد که بتواند اعضای تیم را بهتر بشناسد، از نقشهایی که هر یک از اعضا میتوانند ایفا کنند، به درستی مطلع شود، میتواند اثربخشی تیم را به میزان قابل ملاحظه ای ارتقا دهد.

گزارش ارزیابی وضعیت تیم، این قبیل اطلاعات را در اختیار قرار میدهد.

برای ارزیابی تیمهای خود، تخصیص نقشهای مناسب به اعضای تیم، شناسائی افرادی که ممکن است در جنگ قدرت در تیم وارد شوند و مواردی از این دست، با ما تماس بگیرید.