انسان موجود پیچیده ای است. همین موجود پیچیده، در هر نقشی و موقعیتی که در سازمان قرار داشته باشد، نقشی مهم در تحقق اهداف سازمان دارد. وقتی گروهی از کارکنان با مهارتها، نیازهای رفتاری و مشخصات متفاوت در کنار هم قرار میگیرند، تا بخشی از اهداف سازمان را با هم تامین کنند، مدیریت آنها باز هم دشوار تر میشود.

همانطور که شناخت شاخصه های رفتاری افراد، به صورت تک تک انجام میشود و از نتایج آن در قالب گزارشهای متنوع رفتاری استفاده میشود، بررسی شیوه های رفتاری افراد، در قالب یک تیم هم میسر است و از این طریق اطلاعاتی بدست می آید که تیم را اثربخش تر میکند.

نقش و اهمیت بررسی شیوه های رفتاری تیمها، در بررسی مراحل و چرخه عمر تیمها، روشن تر میشود.

در مرحله طوفان زائی (Storming)، افراد به تبیین نیازهای خود میپردازند، و به اعضا و رهبر تیم اعلام میکنند که شیوه کاری آنان چگونه است و از همکاران و رهبر تیم چه انتظاراتی دارند. در این مرحله، اگر رهبر تیم ابزاری داشته باشد که بتواند اعضای تیم را بهتر بشناسد، از نقشهایی که هر یک از اعضا میتوانند ایفا کنند، به درستی مطلع شود، میتواند اثربخشی تیم را به میزان قابل ملاحظه ای ارتقا دهد.

گزارش ارزیابی وضعیت تیم، این قبیل اطلاعات را در اختیار قرار میدهد.

برای ارزیابی تیمهای خود، تخصیص نقشهای مناسب به اعضای تیم، شناسائی افرادی که ممکن است در جنگ قدرت در تیم وارد شوند و مواردی از این دست، با ما تماس بگیرید.

استخدام

یافتن فرد مناسب برای سمت مناسب و در زمان مناسب، دغدغه اصلی در مرحله جذب و استخدام است. ما در این مرحله همراه شما هستیم و به کمک ابزارهای کارآمد یک سیستم پشتیبان تصمیم گیری برای شما ایجاد میکنیم.

نگهداشت

وقتی افراد مناسب را انتخاب کردید، بر سر حق الزحمه هم به توافق رسیدید، نگهداشت این کارکنان چندان ساده نخواهد بود. ما ابزارهایی داریم که به شما کمک میکنند تا به دور از سعی و خطا، ریزش نیروهای خود را به حداق ممکن تقلیل دهید.

ارتقا و توسعه

جنبه های مالی، تنها جاذبه های شغلهای سازمانی نیستند. مسیر پیش رو و شایسته سالاری برای کارکنان سازمانها مهم است و به آنها انگیزه میدهد که با جان و دل در سازمان بمانند و نقشی در آینده خود ایفا کنند.

مدیریت

وقتی افراد وارد سازمان میشود و به اصطلاح در پست خود مستقر میشوند، با به کارگیری روشهای ساده و توجه به نیازهای کارکنان، میتوانید آنها را چنان مدیریت کنید که روابطی برنده -برنده برای دراز مدت میان شما برقرار باشد.