شناسائی شیوه مدیریت

هر سازمان میتواند با استفاده از مدل شایستگى یا الگوى شغلى، تعریف خاص خود را از “توانائى مدیریت” داشته باشد. اما در حالت کلى شناخت شیوه مدیریت فرد در محورهاى مختلفى قابل بررسى و ارزیابى است:

  • برخورد او، به عنوان یک مدیر، با دیگران چگونه است
  • چگونه تصمیم میگیرد
  • توان برنامه ریزى و حل مشکلات
  • توان و شیوه برقرارى ارتباطات
  • پرداختن به امور ادارى یک پست مدیریتى
  • برخورد و درک فرد نسبت به توسعه و ارتقاى دیگران

بدیهى است هیچکس کامل نیست. اما اگر سازمان بداند که هر فرد در چه زمینه هایى قوى تر است، میتواند او را به سمتى بگمارد که بیشتر بتواند شایستگیها و توانائیهاى خود را بروز دهد.

نیاز یک مدیر موفق، به کمک یا آموزش براى موفق تر بودن یک پدیده طبیعى است، در حالیکه این تصور که هر کس به یک سمت مدیریتى منصوب شد از تمام توانائیهاى لازم برخوردار است، بیشترین ضرر را متوجه خود او خواهد نمود و البته سازمان هم از این ضرر بى بهره نخواهد ماند.

بى شک توانائى هر فرد براى برآوردن نیازها و انتظارات سازمان، دیر یا زود، مشخص میشود. اما در صورت آگاهى از محدودیتهاى احتمالى ( اینها نقاط ضعف نیستند) هر فرد، میتواند میزان موفقیت او در سمتى که به آن منصوب شده را به شدت افزایش دهد.

سازمان میتواند با استفاده از این گزارش، جانشینان و معاونین سمتهاى خود را هوشمندانه تر و بدون نیاز به تجربه کردنهاى مکرر و پرهزینه انتخاب نماید.

همانطور که میدانید، جانشین پرورى و مدیریت استعدادهاى سازمان، از مباحث اصلى مدیریت موفق منابع انسانى سازمانهاست. براى کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه با ما تماس بگیرید.