شیوه های مدیریت موثر فرد

واضح است که یک شیوه مدیریتى ثابت، براى مدیریت طیف وسیعى از افراد، که هر یک شیوه رفتارى خاص خود را دارند، پاسخگو نخواهد بود و ممکن است به مانعی بر سر راه تحقق اهداف سازمان بدل شود.

بسیارى از مواقع، مدیران تمام توان و هنر خود را براى مدیریت نمودن و بهره گیرى از یک همکار موثر و مفید به کار میبندند، اما تمام این تلاش و تجربه به موفقیت مهمی، مگر با گذشت زمان قابل ملاحظه منجر نمیشود.

این گزارش، که پرطرفدارترین گزارش سیستم است، نکات ظریف ولى مهمى را در خصوص چگونه مدیریت نمودن افراد در اختیار شما قرار میدهد. این نکات در خصوص موارد زیر به شما اطلاعات میدهند:

  • شیوه مدیریتى که در مواجهه با فرد مورد نظر باید اتخاذ نمود،
  • چگونه میتوان و باید به او انگیزه داد، تا بماند، موثر، خوشحال و با انگیزه باشد،
  • چگونه باید با او ارتباط برقرار نمود،
  • چگونه باید به او دستور داد و چیزى را از او خواست،
  • چگونه و در چه موقعیتهائى او به حمایت ما نیاز دارد،
  • چگونه میتوان او را وادار به رعایت مقررات سازمانى نمود،
  • و بالاخره چگونه میتوان به رشد و ارتقاى او کمک کرد.

صرف چند دقیقه زمان براى مطالعه چنین گزارشى میتواند تغییرات مهمى را در شیوه مدیریت نمودن افراد مختلف در سازمان به وجود آورد که هم مقبول و مطلوب کارکنان سازمان است و هم در راستاى منافع سازمان است.

تهیه این گزارش براى هر چند نفر از کارکنان سازمان میسر است. براى کسب اطلاعات بیشتر در این مورد با ما تماس بگیرید.