برچسب ها "استعداد و عملکرد"

There are 1 results found

مدیریت استعداد

جک ولش – مدیرعامل جنرال الکتریک که گذشته از توانائیهای مدیریتی اش، به خاطر توجه خاصی که به استعدادهای سازمانی داشته، شناخته شده است، رمز موفقیت سازمان های آینده را در دو چیز میداند: استعداد مدیریت مدیریت استعداد آمارها در […]