برچسب ها "استعداد یابی"

There are 1 results found

قابلیت یادگیری مهارتهای تازه

وقتی فردی به سمتی تازه منصوب میشود، بدون تردید نیاز به یادگیری مهارتهای تازه دارد. به همین ترتیب وقتی فردی در سازمانی استخدام میشود، هر چه زودتر مهارتهای مورد نیاز در شغل را یاد بگیرد، زودتر به اثربخشی میرسد و […]