برچسب ها "تناسب رفتاری"

There are 7 results found

هزینه استخدام

هزینه های استخدام، بار مالی قابل ملاحظه به سازمانها تحمیل میکنند. مدیران آگاه به خوبی میدانند که میتوان این هزینه ها را به دو دسته کلی تقسیم نمود: هزینه های مستقیم هزینه های غیر مستقیم هزینه های مستقیم ملموس تر […]

بررسی تناسب شغلی

زمانى که سازمان انتظارات خود از متصدى یک سمت را تعریف نمود، و رفتار سازمانى کارکنان خود را نیز تجزیه و تحلیل کرد، آنگاه میتواند به بررسى تناسب شغلى هر فرد بپردازد. لازم به نوجه است که این گزارش لزوماً […]

راهنمای مصاحبه

وقتی با استفاده از نتایج آزمون و گزارشهای متنوع آن، با شاخصه های رفتاری فرد آشنا شدید، هنوز هم نکات مبهمی هست که ممکن است بخواهید اطلاعات بیشتری در خصوص آنها کسب کنید. این کا رمعمولاً از طریق مصاحبه با […]

شیوه های مدیریت موثر فرد

واضح است که یک شیوه مدیریتى ثابت، براى مدیریت طیف وسیعى از افراد، که هر یک شیوه رفتارى خاص خود را دارند، پاسخگو نخواهد بود و ممکن است به مانعی بر سر راه تحقق اهداف سازمان بدل شود. بسیارى از […]

تناسب شغلی

در شرح شغل، مشخص میشود که چه کارهایی باید توسط متصدی هر شغل انجام شوند. اما در آنجا به اینکه آن کارها چطور باید انجام شوند، اشاره نمیشود. این چگونه انجام دادن کارها در الگوی شایستگی رفتاری تبیین و تشریح […]

الگوی شایستگی رفتاری

برای هر شغل معمولاً یک شرح شغل تهیه میشود. در این سند فهرست “کارهایی” که متصدی شغل باید انجام دهد، درج میشوند. آنچه خیلی اهمیت دارد و معمولاً هم محل اختلاف است، این است که این کارها “چطور” باید انجام […]

تیمهای کاری

انسان موجود پیچیده ای است. همین موجود پیچیده، در هر نقشی و موقعیتی که در سازمان قرار داشته باشد، نقشی مهم در تحقق اهداف سازمان دارد. وقتی گروهی از کارکنان با مهارتها، نیازهای رفتاری و مشخصات متفاوت در کنار هم […]