برچسب ها "تهدیدهای کانون ارزیابی"

There are 1 results found

کانون ارزیابی

سازمان، مشاغلی با ویژگی های متفاوت دارد و به تبع برای تکمیل این مشاغل، افراد متفاوتی مورد نیاز هستند. این افراد از لحاظ شایستگی، استعدادها، توانایی ها و علایق متفاوت بوده و هر کدام برای یک موقعیت سازمانی بیشترین تناسب […]