برچسب ها "تیم موفق"

There are 2 results found

چرخه عمر تیم

برای تحلیل مراحل تشکیل و کارکرد تیمها، مدلهای مختلفی ارائه شده است. از جمله این مدلها، مدلی است که بروس تاکمن ارائه کرده است. در این مدل، ۴ مرحله برای دوره عمر تیمها در نظر گرفته شده است. این مراحل […]

تیمهای کاری

انسان موجود پیچیده ای است. همین موجود پیچیده، در هر نقشی و موقعیتی که در سازمان قرار داشته باشد، نقشی مهم در تحقق اهداف سازمان دارد. وقتی گروهی از کارکنان با مهارتها، نیازهای رفتاری و مشخصات متفاوت در کنار هم […]