برچسب ها "جذب و استخدام"

There are 4 results found

هزینه استخدام

هزینه های استخدام، بار مالی قابل ملاحظه به سازمانها تحمیل میکنند. مدیران آگاه به خوبی میدانند که میتوان این هزینه ها را به دو دسته کلی تقسیم نمود: هزینه های مستقیم هزینه های غیر مستقیم هزینه های مستقیم ملموس تر […]

مصاحبه رفتاری

مصاحبه یکی از کارآمدترین روشهای سنجش داوطلبان استخدام است. هنوز هم بیش از ۷۰ درصد سازمانها در فرایند استخدامی خود، از این ابزار و روش استفاده میکنند و بیش از هر روش دیگری به آن اعتماد دارند. اما استفاده از […]

بررسی تناسب شغلی

زمانى که سازمان انتظارات خود از متصدى یک سمت را تعریف نمود، و رفتار سازمانى کارکنان خود را نیز تجزیه و تحلیل کرد، آنگاه میتواند به بررسى تناسب شغلى هر فرد بپردازد. لازم به نوجه است که این گزارش لزوماً […]

راهنمای مصاحبه

وقتی با استفاده از نتایج آزمون و گزارشهای متنوع آن، با شاخصه های رفتاری فرد آشنا شدید، هنوز هم نکات مبهمی هست که ممکن است بخواهید اطلاعات بیشتری در خصوص آنها کسب کنید. این کا رمعمولاً از طریق مصاحبه با […]