برچسب ها "شایستگی رفتاری"

There are 6 results found

هزینه استخدام

هزینه های استخدام، بار مالی قابل ملاحظه به سازمانها تحمیل میکنند. مدیران آگاه به خوبی میدانند که میتوان این هزینه ها را به دو دسته کلی تقسیم نمود: هزینه های مستقیم هزینه های غیر مستقیم هزینه های مستقیم ملموس تر […]

مصاحبه رفتاری

مصاحبه یکی از کارآمدترین روشهای سنجش داوطلبان استخدام است. هنوز هم بیش از ۷۰ درصد سازمانها در فرایند استخدامی خود، از این ابزار و روش استفاده میکنند و بیش از هر روش دیگری به آن اعتماد دارند. اما استفاده از […]

راهنمای مصاحبه

وقتی با استفاده از نتایج آزمون و گزارشهای متنوع آن، با شاخصه های رفتاری فرد آشنا شدید، هنوز هم نکات مبهمی هست که ممکن است بخواهید اطلاعات بیشتری در خصوص آنها کسب کنید. این کا رمعمولاً از طریق مصاحبه با […]

شناسائی شیوه مدیریت

هر سازمان میتواند با استفاده از مدل شایستگى یا الگوى شغلى، تعریف خاص خود را از “توانائى مدیریت” داشته باشد. اما در حالت کلى شناخت شیوه مدیریت فرد در محورهاى مختلفى قابل بررسى و ارزیابى است: برخورد او، به عنوان یک […]

تناسب شغلی

در شرح شغل، مشخص میشود که چه کارهایی باید توسط متصدی هر شغل انجام شوند. اما در آنجا به اینکه آن کارها چطور باید انجام شوند، اشاره نمیشود. این چگونه انجام دادن کارها در الگوی شایستگی رفتاری تبیین و تشریح […]

الگوی شایستگی رفتاری

برای هر شغل معمولاً یک شرح شغل تهیه میشود. در این سند فهرست “کارهایی” که متصدی شغل باید انجام دهد، درج میشوند. آنچه خیلی اهمیت دارد و معمولاً هم محل اختلاف است، این است که این کارها “چطور” باید انجام […]