برچسب ها "فروش"

There are 1 results found

شناسائی شیوه فروش

این گزارش به شما نمیگوید که این فرد یک فروشنده خوب است یا خیر، بلکه شیوه مورد استفاده این فرد را در گامهای مختلف از یک فرآیند فروش به شما معرفی میکند. گذشته از آنکه هر سازمان میتواند براى کارکنان […]