برچسب ها "مدلهای رفتاری"

There are 4 results found

گزارشهای رفتاری

گزارشهاى سیستم توماس براى مدیریت منابع انسانى سازمان به گزارشهاى تجزیه و تحلیل رفتار سازمانى فرد (PPA) و الگوی شایستگی رفتاری (HJA) محدود نمیشود.براى هر فرد در سازمان گزارشهاى متعددی، بر اساس همان آزمون، قابل ارائه هستند. نمونه اى از […]

بررسی تناسب شغلی

زمانى که سازمان انتظارات خود از متصدى یک سمت را تعریف نمود، و رفتار سازمانى کارکنان خود را نیز تجزیه و تحلیل کرد، آنگاه میتواند به بررسى تناسب شغلى هر فرد بپردازد. لازم به نوجه است که این گزارش لزوماً […]

بازخورد آگاهی دهنده

خودآگاهی گام اول توسعه فردی و تغییر است. برگزارى هر نوع آزمون، خصوصا از نوع روانشناسى و رفتاری، میتواند تنشهائى را در سازمان به همراه داشته باشد. مدت زمانى لازم است تا همکاران شما درک و باور کنند که این […]

تناسب شغلی

در شرح شغل، مشخص میشود که چه کارهایی باید توسط متصدی هر شغل انجام شوند. اما در آنجا به اینکه آن کارها چطور باید انجام شوند، اشاره نمیشود. این چگونه انجام دادن کارها در الگوی شایستگی رفتاری تبیین و تشریح […]