برچسب ها "مدل شایستگی"

There are 1 results found

طراحی مدل شایستگی

شایستگی، متر، معیار یا سنجه ای است که بواسطه آن میتوان فرد ممتاز را در فرایندهای مختلف ارزیابی (مصاحبه یا کانونهای ارزیابی) از افراد معمولی تشخیص داد. در اصل افراد موفق ویژگی هایی در خود دارند که باعث تمایز آنها […]