برچسب ها "مدیران جوان"

There are 1 results found

آموزش مهارتهای سرپرستی

در بسیاری از سازمانها، کارشناسانِ خوب، گاهی به عنوان پاداش و قدردانی، به سمتهای مدیریتی یا سرپرستی ارتقا داده میشوند. در این ارتقا، کمتر از آنکه به آمادگی آنها برای ایفای این نقش جدید توجه شود، به کارآمدی آنها در […]