برچسب ها "مدیریت بر مبنای هدف"

There are 2 results found

اهداف سازمان

فلسفه وجودی هر سیستمی، تحقق اهداف آن است. هر سازمان، ایجاد میشود تا به اهدافی که در ماموریت و چشم انداز خود مشخص میکند، دست یابد. تحقق این اهداف اما با موانعی، نه فقط در کشور ما، بلکه حتی در […]

شیوه های مدیریت موثر فرد

واضح است که یک شیوه مدیریتى ثابت، براى مدیریت طیف وسیعى از افراد، که هر یک شیوه رفتارى خاص خود را دارند، پاسخگو نخواهد بود و ممکن است به مانعی بر سر راه تحقق اهداف سازمان بدل شود. بسیارى از […]