برچسب ها "مصاحبه"

There are 3 results found

هزینه استخدام

هزینه های استخدام، بار مالی قابل ملاحظه به سازمانها تحمیل میکنند. مدیران آگاه به خوبی میدانند که میتوان این هزینه ها را به دو دسته کلی تقسیم نمود: هزینه های مستقیم هزینه های غیر مستقیم هزینه های مستقیم ملموس تر […]

مصاحبه رفتاری

مصاحبه یکی از کارآمدترین روشهای سنجش داوطلبان استخدام است. هنوز هم بیش از ۷۰ درصد سازمانها در فرایند استخدامی خود، از این ابزار و روش استفاده میکنند و بیش از هر روش دیگری به آن اعتماد دارند. اما استفاده از […]

راهنمای مصاحبه

وقتی با استفاده از نتایج آزمون و گزارشهای متنوع آن، با شاخصه های رفتاری فرد آشنا شدید، هنوز هم نکات مبهمی هست که ممکن است بخواهید اطلاعات بیشتری در خصوص آنها کسب کنید. این کا رمعمولاً از طریق مصاحبه با […]