برچسب ها "پاداش"

There are 1 results found

پاداش چیست؟

حق الزحمه و پاداش یا کارانه موضوعهایی هستند که همواره در تعیین مرز میان آنها اختلاف نظر وجود دارد. از یک سو سازمان بر این باور است که حق الزحمه پرداختی برای تحقق اهدافی است که معین کرده و کارکنان […]