برچسب ها "پورسانت"

There are 2 results found

پاداش چیست؟

حق الزحمه و پاداش یا کارانه موضوعهایی هستند که همواره در تعیین مرز میان آنها اختلاف نظر وجود دارد. از یک سو سازمان بر این باور است که حق الزحمه پرداختی برای تحقق اهدافی است که معین کرده و کارکنان […]

انگیزش کارکنان

انگیزه عاملی است که به هر کاری که میکنیم، سمت و سو میدهد. طبق تحقیقات به عمل آمده، انگیزه دو منشاء و صورت دارد: انگیزه بیرونی انگیزه درونی انگیزه بیرونی، حاصل عوامل انگیزشی است که از محیط دریافت میشوند. پول […]