برچسب ها "کارانه"

There are 1 results found

انگیزش کارکنان

انگیزه عاملی است که به هر کاری که میکنیم، سمت و سو میدهد. طبق تحقیقات به عمل آمده، انگیزه دو منشاء و صورت دارد: انگیزه بیرونی انگیزه درونی انگیزه بیرونی، حاصل عوامل انگیزشی است که از محیط دریافت میشوند. پول […]