برچسب ها "کارگاه"

There are 2 results found

کارگاه نقش رفتار

آنچه را که عمدتاً در بروز عارضه های سازمانی موثر میدانیم، مهارتهای فنی و اشکالات فرایندی هستند. در این حوزه اما کمتر به نقش رفتار انسانها توجه میکنیم. کارگاهِ “نقش رفتار در موفقیت فرد و سازمان” را برای جلب توجه […]

کارگاهِ بینش

  خیلی اوقات میخواهیم تغییری را در سازمان شروع کنیم، میخواهیم از آنچه هستیم بهتر شویم، نمیخواهیم در دام “خوب، دشمن عالی است” گرفتار شویم، اما دقیقاً نمیدانیم از کحا باید شروع کنیم. خیلی اوقات بهترین راهی که به ذهنمان […]