برچسب ها "کار تیمی"

There are 3 results found

چرخه عمر تیم

برای تحلیل مراحل تشکیل و کارکرد تیمها، مدلهای مختلفی ارائه شده است. از جمله این مدلها، مدلی است که بروس تاکمن ارائه کرده است. در این مدل، ۴ مرحله برای دوره عمر تیمها در نظر گرفته شده است. این مراحل […]

شناسائی شیوه فروش

این گزارش به شما نمیگوید که این فرد یک فروشنده خوب است یا خیر، بلکه شیوه مورد استفاده این فرد را در گامهای مختلف از یک فرآیند فروش به شما معرفی میکند. گذشته از آنکه هر سازمان میتواند براى کارکنان […]

تیمهای کاری

انسان موجود پیچیده ای است. همین موجود پیچیده، در هر نقشی و موقعیتی که در سازمان قرار داشته باشد، نقشی مهم در تحقق اهداف سازمان دارد. وقتی گروهی از کارکنان با مهارتها، نیازهای رفتاری و مشخصات متفاوت در کنار هم […]