برچسب ها "OKR"

There are 1 results found

اهداف سازمان

فلسفه وجودی هر سیستمی، تحقق اهداف آن است. هر سازمان، ایجاد میشود تا به اهدافی که در ماموریت و چشم انداز خود مشخص میکند، دست یابد. تحقق این اهداف اما با موانعی، نه فقط در کشور ما، بلکه حتی در […]