الگوی شایستگی رفتاری

برای هر شغل معمولاً یک شرح شغل تهیه میشود. در این سند فهرست “کارهایی” که متصدی شغل باید انجام دهد، درج میشوند. آنچه خیلی اهمیت دارد و معمولاً هم محل اختلاف است، این است که این کارها “چطور” باید انجام شوند. اینکه یک منشی نامه ای را تایپ کند، کاری است که باید انجام دهد، اما اینکه سرعت او چقدر باید باشد تا مناسب این شغل خاص در این سازمان خاص باشد، یا اینکه نامه تایپ شده تا چه حد میتواند اشتباه تایپی داشته باشد که باید بازنگری و تصحیح شود، نکته ای است که در سمتهای مختلف و سازمانهای مختلف متفاوت است.

الگوی شایستگی رفتاری به “نحوه انجام کار” دلالت دارد.

  • معیار شما در ارزیابى متصدیان مشاغل سازمان چیست؟
  • مهم تر از آن، معیار شما در انتخاب افراد براى تصدى سمتهاى سازمان چیست؟
  • وجود یک الگوى مناسب از هر شغل در سازمان، به شما کمک میکند تا در انتخاب افراد مناسب تمام جوانب را در نظر گرفته و بهترین انتخاب را انجام دهید.
  • بعلاوه براى جانشین پرورى براى هر شغل، همواره بهترین گزینه ها را در ذهن داشته و موثرترین سرمایه گذارى را در زمینه منابع انسانى انجام دهید.
  • الگو سازى مشاغل، فرآیندى هدفمند در جهت شناسائى و مدون نمودن انتظارات سازمان از مشاغل مختلف است.

الگو سازى مشاغل طى فرآیندى سریع و در عین حال اصلاح پذیر، بر اساس دیدگاه (Vision) و ماموریت (Mission) سازمان و در عین حال با منظور نمودن انتظارات مدیریت از متصدیان مشاغل مختلف انجام میشود.

کارشناس آموزش دیده شرکت توماس، همراه شما، مراحل الگوسازى شغل را، تا رسیدن به الگوى قابل قبول از دیدگاه سازمان شما، طى میکند.

حاصل یک الگوى شغلی، علاوه بر یک نمودار، شامل فهرستى کامل از خصیصه هاى رفتارى مورد نیاز براى متصدى آن شغل خواهد بود، که تا حصول رضایت کامل از مدل، قابل حک و اصلاح میباشد.

و در نهایت با در اختیار بودن این مدل، میتوان به مقایسه و ارزیابى تناسب هر فرد براى تصدى آن سمت مبادرت نمود. بعلاوه سیستم توماس میتواند فهرستى از کارکنان سازمان را که بر اساس تناسب براى تصدى آن سمت اولویت بندى شده باشد، به شما ارائه دهد.

همکاران ما آماده ارائه اطلاعات بیشتر در این خصوص، و نیز در مورد سایر محصولات توماس به شما میباشند.