اندازه گیری شاخصه های رفتاری

برای آنکه بتوانیم رفتار را بشناسیم، درک کنیم و با درک بیشتر از آزردن یکدیگر دوری کنیم، لازم است رفتار را بشناسیم و به بیان ساده تر بتوانیم شاخصه های رفتاری فرد را اندازه بگیریم. ما به این منظور از مدل رفتاری دیسک DISC و برداشت شرکت توماس اینترنشنال انگلستان استفاده میکنیم. این سیستم، PPA نامیده میشود.

 • PPA حروف ابتدائى Personal Profile Analysis است.
 • PPA یک تست روانشناسی ساده نیست، گزارشى از رفتار سازمانی فرد است.
 • PPA ابزارى براى اخراج افراد نیست، بلکه ابزارى براى جلوگیرى از بروز شرایط عدم امکان ادامه همکاری، به لحاظ بروز مشکلات رفتار سازمانی، با منابع انسانى ارزشمند سازمان است.
 • PPA به سازمان کمک میکند تا نیروها و منابع انسانى با ارزش خود را بشناد و آنها را حفظ کند.
 • براى ارائه این گزارش، کافیست هر فرد به پرسشنامه اى شامل ۲۴ سوال پاسخ دهد.
 • نتایج این پرسشنامه، توسط نرم افزاری خبره و بر اساس مبانی علمی مدل رفتاری DISC ، تجزیه و تحلیل شده و طى گزارشى مشروح، مشخصه هاى رفتار سازمانی فرد ارائه میشود.
 • در این گزارش، که بسته به مورد ۳ تا ۷ صفحه خواهد بود، موارد زیر تشریح میشود:
  • تصویرى که فرد از خود دارد
  • رفتار سازمانی فرد، در شرایطى که تحت فشار باشد
  • چهره اى که فرد در محیط کار نشان میدهد
  • انگیزه دهنده هاى متناسب با روحیات فرد
  • نشانه هاى ناامیدى یا سرخوردگى در کار و علل احتمالى آنها
  • مشخصه هاى مشاغل مناسب براى فرد (بر اساس مقتضیات رفتاری)
  • مشخصات رفتارى مناسب براى رئیس فرد مورد بررسى
 • تکمیل این پرسشنامه، به کمتر از ۱۰ دقیقه زمان نیاز دارد.

بر اساس نتایج این گزارش، طیف وسیعى از گزارشهاى خاص، قابل ارائه میباشد. این گزارشها از بررسى توان فرد در یک سمت فروش، یک سمت مدیریتی، میزان پاسخگوئى وی، تا راهنماى مصاحبه و مذاکره با این فرد را شامل میشود.

همکاران ما آماده ارائه اطلاعات بیشتر در این خصوص، و نیز در مورد سایر محصولات توماس به شما میباشند. با ما تماس بگیرید.

همچنین برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد آزمونها و ابزارهای استاندارد، میتوانید به این صفحه مراجعه بفرمائید.