پوینده دهکده جهانی

32،000 مشتری بین المللی : شامل 5،000 سازمان بزرگ

مورد تائید انجمن روانشناسی انگلستان (BPS)

1.5 میلیون آزمون در سال

بیش از 30 سال سابقه

در 60 کشور جهان

56 زبان محلی

تصویر خود یا رفتار ترجیحی : اینطوری راحتم. من این هستم!

چهره کاری : پیامد تطبیق من با برداشت من از محیط کار

رفتار تحت فشار یا شرایط بحرانی : رفتار من در شرایط بحرانی و فشار زیاد

برای تماس با ما، اینجا را کلیک کنید!

برای تماس با ما اینجا را کلیک کنید!

نمونه ای از سایر گزارشهای کاربردی سیستم عبارتند از:

بازخورد آگاهی دهنده به فرد
برای ارتقای سطح خودآگاهی

توانائیها و محدودیتهای احتمالی فرد
برای برنامه ریزی توسعه فردی

چگونه این فرد را مدیریت کنم
برای اتخاذ روشهای مناسب در مدیریت موثر فرد

سنجش شیوه مدیریتی این فرد
برای آشنائی با شیوه ای که این فرد، دیگران را مدیریت میکند

سنجش شیوه فروش فرد
برای آشنائی با شیوه رفتاری این فرد در فروش

خلاصه مدیریتی
نکات مهم رفتاری برای مرور سریع مدیران

گزارشهاى سیستم توماس براى مدیریت منابع انسانى سازمان به گزارشهاى تجزیه و تحلیل رفتار سازمانى فرد (PPA) و الگوی شایستگی رفتاری (HJA) محدود نمیشود.براى هر فرد در سازمان گزارشهاى متعددی، بر اساس همان آزمون، قابل ارائه هستند. نمونه اى از این گزارشها عبارتند از:

  • گزارش بازخورد آگاهی دهنده، نقاط قوت رفتارى فرد را براى ارتقاى آگاهى او از توانائیهایش، ارائه میدهد. فرد با استفاده از مفاد این گزارش خواهد توانست با سرمایه گذارى روى توانائیهاى خود، به کارمند بهترى براى سازمان بدل شود. به خاطر داشته باشیم که همه ذاتا میخواهند که بهتر و مفیدتر باشند.
  • گزارش شناسائی شیوه فروش فرد، به همراه تذکراتى در جهت ارتقاى توان وى
  • گزارش شناسائی شیوه مدیریت فرد با توصیه هائى براى بهبود عملکرد او
  • راهنمائى در این خصوص که هر فرد را چطور باید مدیریت نمود  (How to manage )، این پر طرفدارترین گزارش در میان تمام مشتریان توماس اینترنشنال است.
  • راهنماى مصاحبه با افراد براى تصدى سمتهاى مختلف (فروش، مدیریت، فنی، ادارى)، براى انجام مصاحبه یا گفتگوهاى هدفمند و موفق تر
  • گزارش آموزشهاى لازم براى ارتقاى هر فرد در هر سمت براى برنامه ریزى آموزشى هدفمند و موفق تر
  • گزارش بررسى تناسب شغلى یک فرد، با مقایسه شاخصه هاى رفتارى هر فرد با انتظارات سازمان از متصدى آن شغل، نشان میدهد که فرد در چه زمینه هائى انتظارات سازمان را برآورده میکند و در چه زمینه هائى براى برآورده شدن انتظارات سازمان نیازمند کمک یا آموزش است.
  • گذشته از بررسى افراد سازمان، سیستمهاى توماس قادر است در ساخت و بهبود عملکرد تیمهاى کارى در سطح سازمان نیز شما را به نحو موثرى یارى نماید.

و گزارشهاى متنوع و کاربردى متعدد دیگر که ضمن صرفه جوئى فراوان در وقت مدیران سازمان، به بهبود مدیریت و استفاده بهینه از منابع سازمان کمک خواهند کرد.

همکاران ما آماده ارائه اطلاعات بیشتر در این خصوص، و نیز در مورد سایر محصولات توماس به شما میباشند.