بررسی تناسب شغلی

تناسب شغلی

شغل مناسب برای هر فرد چه ویژگیهایی دارد؟ فرد مناسب برای هر شغل، چه ویژگیهایی دارد؟

زمانى كه سازمان انتظارات خود از متصدى يك سمت را تعريف نمود، و رفتار سازمانى كاركنان خود را نيز تجزيه و تحليل كرد، آنگاه ميتواند به بررسى تناسب شغلى هر فرد بپردازد.

لازم به نوجه است كه اين گزارش لزوماً براى جابجا كردن افراد در سطح سازمان نيست، بلكه مهمترين كاربرد اين گزارش براى متوجه نمودن سازمان نسبت به انتظارات خود از متصدى شغل و نيز بهبود شيوه هاى رفتارى در سطح سازمان است.

البته در زمان استخدامها، با استفاده از اين گزارش، سازمان ميتواند از ميان انبوه متقاضيانى كه يك درجه مهارتى و يك سطح تحصيلات دارند، كس يا كسانى را انتخاب كند كه تناسب بيشترى با انتظارات سازمان دارند.

افرادى كه با سمت خود تناسب رفتارى نداشته باشند، هم خودشان دائما تحت فشار هستند (تا روزى كه سازمان را ترك كنند) و هم براى سازمان بازدهى نخواهند داشت.

اين گزارش به شما كمك ميكند كه فرد مناسب را در سمت مناسب به كار گيريد. كارى كه هم به سود شما و سازمان است و هم رضايت شغلى كاركنان را ارتقا ميدهد.

يكى ديگر از مزاياى اين گزارش، راهنماى مصاحبه اى است كه ضمن در نظر داشتن شيوه هاى رفتارى فرد مورد بررسي، تعاريف انتظارات شغلى را هم در بر دارد. شما با استفاده از اين راهنما ميتوانيد مصاحبه هاى هدفمند تر و موثرترى را انجام دهيد.

میخواهید ما با شما تماس بگیریم؟

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.

تمام حقوق برای شرکت پوینده دهکده جهانی محفوظ است. ۱۳۹۹-۱۳۷۹