سنجش استعداد رهبری سازمانی

نقش شخصیت در محیطهای کاری

درک ویژگیهای شخصیتیِ فرد، درک عمیقی از رویکرد او به کار بدست میدهد. همچنین به شناسائیِ ویژگیهایی که ممکن است مانع بهره وری وی شوند، و اتخاذ شیوه‌ی مواجهه‌ی مناسب با آنها هم کمک میکند.

طراحی و موفقیت در برنامه های توسعه‌ی مهارتهای رهبری سازمانی

بهبود تعلق سازمانی از طریق توسعه‌ی مهارتهای رهبری سازمانی

نگهداشت افراد مستعد سازمانی با ارتقای به موقع آنها به نقشهای مهمتر

کمک به توفیق برنامه های جانشین پروری

کمک به توفیق برنامه های جذب و مدیریت استعدادهای سازمان

ارتقای سطح همکاری تیمی در تیمهای رهبری سازمانی

سنجش ویژگیهای شخصیتی چطور کار میکند؟

آزمون سنجش ویژگیهای افراد مستعد (High Potential Trait Indicator)، آزمونی است که ویژگیهای فرد در لایه‌ی شخصیت را مورد سنجش قرار میدهد. این آزمون از منظر تئوری بر مدل “Big 5” استوار است و صفات یا ویژگیهایی را مورد سنجش قرار میدهد که با پیش بینی موفقیتِ کاری و ریسکِ خروج از این مسیر مرتبط هستند.آزمونی ساده

HPTI آزمونی ساده است که دیدی عمیق از ظرفیتهای فرد بدست میدهد. این دید در قالب گزارشی در ۶ حوزه ارائه میشود.

در هر حوزه، علاوه بر تعریف آن ویژگی، تفسیر نتایج در آن حوزه و راهکارهای بهره گیری موثرتر از آن ویژگی یا مواجهه با محدودیتهایی که ممکن است به همراه داشته باشد هم ارائه میشوند.گزارشی تفصیلی

گزارشی که بر اساس این سنجش ارائه میشود، به شما نشان خواهد داد که افرادی با ویژگیهای شخصیتی متفاوت، چطور با ایفای یک نقش مواجه خواهند شد. این آگاهی به شما کمک خواهد کرد تا نقاط قوت  و حوزه های نیازمند بهبود در آنها را شناسائی کنید.خوب یا بد؟

نتیجه ای به عنوان “خوب” یا “بد” از این سنجش حاصل نمیشود و چنین برداشتی از نتایج این سنجش، درست نیست. موضوع مهم آن است که هر ترکیبی از نتایج، بیانگر یک شیوه‌ی ترجیحی در ایفای نقش رهبریِ سازمانی است. اگر امتیازهای فردی در هر حوزه، خارج از محدوده‌ی بهینه باشد، به این معنی نیست که او نمیتواند یک رهبر سازمانی باشد. بلکه نشان میدهد که او به چه حوزه ها و چه چالشهایی باید چطور بپردازد و با آنها مواجه شود، و این یعنی یک مسیر روشن برای توسعه مهارتهای رهبری سازمانی.

آزمونِ HPTI در یک نگاه

نوعِ آزمون: سنجشِ ظرفیتِ رهبری سازمانی

ساختار: ۷۸ پرسش

تعدادِ ویژگی‌های سنجش: ۶ ویژگی

زمان برای تکمیل: در حدود ۸ دقیقه

اعتبار: این آزمون پس از مشارکت توسط طیف بزرگی از مخاطبان با داده های آماری از عملکرد ایشان در حوزه های مورد سنجش مطابقت داده شده است.

پیشینه و مبانی نظری

آزمون HPTI توسط پروفسور آدریان فرنهام و یان مکری در دانشگاه UCL توسعه داده شده است. این آزمون بر مدل “بهینگی” استوار است که شدتی از هر خصیصه را برای ایفای نقشی در سازمان، بهینه میداند.

ویژگیهای شخصیتی که در این سنجش ارزیابی میشوند، عبارتند از:

  • تلاشگری یا وظیفه شناسی
  • تطبیق پذیری
  • کنجکاوی
  • رویکرد به ریسک
  • آستانه ابهام
  • رقابت طلبی

پاسخهای هر فرد به پرسشهای پرسشنامه‌ی این آزمون، برای هر یک از ویژگیهای ۶ گانه‌ی فوق، بر پیوستاری بازتاب داده میشود که شدت آن ویژگی را به ۴ ناحیه‌ی کم، متوسط، بهینه و بیش از حد، تقسیم میکند. شدتهای بسیار کم یا بسیار زیاد از هر ویژگی، مزایا و محدودیتهایی در پی خواهد داشت که در گزارش خروجی آزمون به تفسیر آنها پرداخته میشود. حدود مشخصی از شدت هر ویژگی میتواند به مفهوم وجود استعدادی در حوزه ای شود، یا سبب مواجهه با محدودیتی گردد.

شکل و شیوه شرکت در آزمون

این آزمون، سنجشی خوداظهاری است که به صورت اینترنتی و از هر نقطه و در هر زمان قابل استفاده است. در این پرسشنامه از مقیاس لیکرت برای سنجش تطابق گزاره های پرسشنامه با واکنشهای فرد به موقعیتهای مختلف استفاده شده است. پرسشنامه از ۷۸ سوال تشکیل شده که زمان پاسخگوئی به آنها در حدود ۸ دقیقه است.

میخواهید ما با شما تماس بگیریم؟

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.

تمام حقوق برای شرکت پوینده دهکده جهانی محفوظ است. ۱۳۹۹-۱۳۷۹