پاداش چیست؟

بیرونی

فروش بیشتر، اضافه‌کاری بیشتر، رئیس سخت‌گیر، کنترل در جزئیات، عدم اختیار، جریمه‌های سنگین، روزمرگی، حقوق زیاد اما بی‌ثبات، ابهام در مسیر و هدف

درونی

دیده شدن، فرصت برای رشد، امنیت شغلی، محیط مناسب، قدردانی‌های هوشمندانه، تعادل میان کار و زندگی، ارتقای قانونمند، مدیریت عملکرد، آموزش و توسعه‌ی فردی